Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Klauzule dodatkowe

kształty
01
Klauzula nr 1 - UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA LUB PĘKNIĘCIA
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia jest możliwe pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz po opłaceniu dodatkowej składki.

Klauzula nie ma zastosowania do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (ALL RISK). Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (ALL RISK) obejmuje zakresem stłuczenie lub pęknięcie z wyjątkiem wyłączeń/zastrzeżeń określonych w OWU.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych m.in. w: 1) sprzęcie elektronicznym, w tym przenośnym; 2) instrumentach muzycznych; 3) dziełach sztuki, antykach, zbiorach kolekcjonerskich; 4) biżuterii oraz innych wyrobach z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł; 5) broni palnej, gazowej i pneumatycznej oraz osprzęcie i optyce do tej broni; 6) zegarach, zegarkach, okularach optycznych i przeciwsłonecznych (wraz z oprawkami); 7) naczyniach; 8) zapasach gospodarstwa domowego przechowywanych w naczyniach zniszczonych lub uszkodzonych wskutek stłuczenia lub pęknięcia; 9) w mieniu znajdującym się w domach letniskowych, budynkach gospodarczych lub budowlach znajdujących się na terenie posesji, co dom letniskowy.

Przedmiot Ubezpieczenia
Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest nieuszkodzone mienie należące do Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności określonych w § 3. 2. Określone w ust. 1 przedmioty ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych na skutek ich stłuczenia lub pęknięcia. 3. W granicach sumy ubezpieczenia Towarzystwo pokrywa także koszty ustawienia rusztowań lub drabin umożliwiających wymianę szyb w przypadku ich stłuczenia lub pęknięcia.

SU
Górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa stanowi ustalona przez Ubezpieczającego i określona w umowie suma ubezpieczenia. Wypłata odszkodowania powoduje każdorazowo zmniejszenie sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania. UDZIAŁ WŁASNY Ubezpieczonego w szkodzie wynosi 100 zł.
02
Klauzula nr 2 - UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (ALL RISK)
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. szkód powstałych w przenośnym sprzęcie elektronicznym w następstwie jego stłuczenia lub pęknięcia.

Przedmiot Ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest wykorzystywany do celów prywatnych sprzęt elektroniczny, w dacie zawierania umowy ubezpieczenia nie starszy niż 10-letni, licząc od daty jego wytworzenia.
2. Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową w mieszkaniu lub części mieszkalnej domu mieszkalnego wskazanym w umowie.
3. Komputery przenośne, telefony komórkowe, tablety, e-booki, przenośne odtwarzacze muzyki, kamery, aparaty fotograficzne objęte są ochroną ubezpieczeniową także poza mieszkaniem lub domem mieszkalnym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres
Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową od wszelkich, niewyłączonych w umowie ryzyk przyszłych, niepewnych, nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego, powodujących zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia.

SU
1. Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa za każde zdarzenie powstałe w rocznym okresie obowiązywania umowy w ramach okresu ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej (nowej).
03
Klauzula nr 3 - UBEZPIECZENIE MIENIA FIRMOWEGO
W zależności od wyboru dokonanego przez Ubezpieczającego przy zawieraniu umowy, ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe wskutek:
1. Ognia i innych zdarzeń losowych albo wszystkich ryzyk (ALL RISK).
2. Kradzieży z włamaniem i rozboju.
3. W przypadku ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rozboju, ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody w telefonach komórkowych, przenośnych komputerach, tabletach, e-bookach, przenośnych odtwarzaczach muzyki, aparatach fotograficznych oraz kamerach, powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskutek:
1) rozboju dokonanego poza miejscem ubezpieczenia;
2) kradzieży z włamaniem do pojazdu samochodowego, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczenia pojazdu.

Przedmiot Ubezpieczenia
Za MIENIE FIRMOWE uważa się mienie ruchome wchodzące w skład majątku przedsiębiorstwa stanowiącego własność bądź współwłasność Ubezpieczonego.

SU
Limit odpowiedzialności za mienie firmowe wynosi 50% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych odpowiednio od ognia i innych zdarzeń losowych, albo wszystkich ryzyk (ALL RISK), albo kradzieży z włamaniem i rozboju w zależności od tego, które ryzyko było objęte ochroną.
04
Klauzula nr 4 - JOKER
Wykupienie Klauzuli nr 4 pozwala podwoić limity odpowiedzialności określone w OWU:
1) § 17 - dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych bądź od wszystkich ryzyk (ALL RISK);
2) § 21 - dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju z WYJĄTKIEM wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł, srebrnych i złotych monet lub monet ze
stopów tych metali oraz dzieł sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich, dla których limit pozostaje w wysokości określonej w OWU.
Pomimo zwiększenia limitów odpowiedzialności, górną granicą odpowiedzialności Towarzystwa za szkody powstałe w poszczególnych składnikach mienia pozostają sumy ubezpieczenia określone polisie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.
05
Klauzula nr 5 - OCHRONA W CZASIE BUDOWY
Warunkiem zawarcia umowy z Klauzulą nr 5 jest ubezpieczenie mieszkania (mury) lub domu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych (nie jest możliwe rozszerzenie zakresu ALL RISK o szkody powstałe w czasie i w związku z prowadzeniem inwestycji).
W przypadku ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, plac budowy musi być ogrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom trzecim. Niedopuszczalne jest rozszerzenie zakresu ochrony w formie aneksu do polisy zawartej w zakresie wszystkich ryzyk (ALL RISK). Do umowy zawartej z Klauzulą nr 5 nie ma zastosowania ubezpieczenie Home Assistance.

Zakres
Zakres udzielonej ochrony w ramach niniejszej klauzuli może obejmować ubezpieczenie:
1) Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
2) Mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju.
3) Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.


Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte obiekty budowlane zamieszkiwane jak również niezamieszkane.
Klauzula nr 5 nie ma zastosowania do ubezpieczenia, będących w fazie budowy: domów letniskowych jak również obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

SU
UDZIAŁ WŁASNY Ubezpieczonego w szkodzie wynosi 500 zł.
06
Klauzula nr 6 - DOMY LETNISKOWE
DOM LETNISKOWY to obiekt budowlany wraz z instalacjami, urządzeniami, stałymi elementami oraz zewnętrznymi elementami, zlokalizowany na terenie rekreacyjnym, działce budowlanej lub znajdujący się na terenie ogródków działkowych, rodzinnych ogrodów działkowych, pracowniczych ogrodów działkowych.
Zgodnie z powyższym, za dom letniskowy uważa się każdy obiekt budowlany wybudowany jako rekreacyjny, bez względu na jego lokalizację oraz rodzaj działki.

Przedmiot Ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje:
1) dom letniskowy wraz ze stałymi elementami;
2) budowle lub budynki gospodarcze (wraz z ich stałymi elementami) znajdujące się na tej samej nieruchomości, co ubezpieczony dom letniskowy;
3) następujące ruchomości domowe:
a) meble, urządzenia domowe i zapasy gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty osobistego użytku;
b) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, muzyczny, fotograficzny, telefony komórkowe;
c) odzież ze skór naturalnych lub futer;
d) sprzęt sportowy, turystyczny i rehabilitacyjny;
e) narzędzia gospodarcze i urządzenia do uprawy działki;
f) zwierzęta domowe.
Przy czym przedmioty określone w pkt b) oraz c) powyżej, muszą znajdować się w części mieszkalnej domu letniskowego.

Zakres
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, aktów terroru, przepięcia, wandalizmu, kradzieży z włamaniem i rozboju. Należy pamiętać, że ochroną objęte są wszystkie szkody spowodowane działaniem ognia i innych zdarzeń losowych; dotyczy to również np. upadku
drzew bądź ich części czy obiektów budowlanych na przedmiot ubezpieczenia.

SU
UDZIAŁ WŁASNY Ubezpieczonego w szkodzie wynosi 300 zł.
07
Klauzula nr 7 - UBEZPIECZENIE AGROTURYSTYCZNE
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ubezpieczenie agroturystyczne może mieć miejsce w przypadku zawarcia umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
Za GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE uważa się prowadzenie działalności polegającej na oferowaniu osobom trzecim całodziennego wypoczynku lub całodziennego wypoczynku wraz z wyżywieniem oraz noclegów na terenie posesji Ubezpieczonego wskazanej w umowie ubezpieczenia i prowadzonej przez Ubezpieczonego.

SU
Górną granicę odpowiedzialności za powstałe szkody stanowi wskazana w umowie suma gwarancyjna odpowiedzialności cywilnej z zastrzeżeniem limitów dla:
1) mienia ruchomego należącego do agroturystów – 5.000 zł na każdą osobę
poszkodowaną;
2) przedmiotów wartościowych należących do agroturystów – 1.000 zł na każdą osobę poszkodowaną.  UDZIAŁ WŁASNY Ubezpieczonego w szkodzie wynosi 200 zł.
08
Klauzula nr 8 - MIENIE SŁUŻBOWE
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ubezpieczenie mienia służbowego może mieć miejsce w przypadku zawarcia umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Przedmiot Ubezpieczenia
Za MIENIE SŁUŻBOWE uważa się mienie powierzone Ubezpieczonemu przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się (zgodnie z prawem pracy) to jest:
1) przenośny sprzęt elektroniczny: laptop, tablet, czytnik kodów, telefon komórkowy;
2) w odniesieniu do osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Wojsku Polskim, Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Celnej, Służbie Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, Straży Leśnej – pojazdy lądowe, broń służbową, sprzęt elektroniczny.

SU
Ochrona obejmuje szkody wyrządzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Górną granicą odpowiedzialności za mienie służbowe stanowi kwota równa trzymiesięcznemu wynagrodzeniu brutto Ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż suma gwarancyjna wskazana umowie

Chcesz kupić ubezpieczenie?

Wybierz najlepszy dla siebie wariant i dokonaj zakupu w wygodny sposób. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc naszych doradców.

© 2022 Benefia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.