Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

kształty

Ubezpieczenia komunikacyjne

01
Kupiłem auto, czy zbywca pojazdu powinien przekazać mi potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC?
W chwili zakupu pojazdu, sprzedający powinien przekazać kupującemu polisę OC. Taka polisa jest ważna do końca trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, ulegają one rozwiązaniu z dniem zbycia pojazdu. Jeśli natomiast okaże się, że pojazd nie posiada ważnej polisy OC, to obowiązkiem kupującego jest zakup ubezpieczenia OC w dniu nabycia pojazdu.
02
Zakupiłem pojazd, czy polisa OC, którą otrzymałem od poprzedniego właściciela jest ważna?
Wszystkie prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem OC przechodzą na nabywcę pojazdu z dniem przeniesienia prawa własności. Polisa OC jest ważna do końca okresu jej trwania, chyba że nowy właściciel wypowie ją na piśmie.
03
Zbywca nie przekazał mi polisy OC, w jaki sposób mogę sprawdzić, czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie?
Ważność ubezpieczenia OC pojazdu na dany dzień można sprawdzić na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: https://www.ufg.pl/
04
Czy jako nabywca muszę poinformować TU o tym, że auto zmieniło właściciela?
Ustawowy obowiązek poinformowania TU o fakcie zbycia pojazdu leży po stronie sprzedającego, jednak nabywca również może złożyć dokumenty potwierdzające zmianę własności pojazdu.
05
Czy zbywca pojazdu może wypowiedzieć polisę OC, którą mi przekazał?
Wszystkie prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem OC przechodzą na nabywcę pojazdu z dniem przeniesienia prawa własności. W związku z tym poprzedni właściciel nie ma prawa do zerwania polisy OC.
06
W jakim terminie sprzedający powinien zgłosić do TU fakt zbycia pojazdu? Jakie dokumenty musi przedstawić?
Zbywca pojazdu powinien powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu i przekazać dane nowego posiadacza w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności. Dane posiadacza, obejmują: 1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub 2) nazwę, siedzibę i numer REGON. Do TU można wysłać umowę kupna/sprzedaży lub fakturę o ile posiada powyższe dane.
07
Co w sytuacji, gdy polisa nie została opłacona w całości przez sprzedającego pojazd?
W tym przypadku składka za ubezpieczenie OC jest dzielona solidarnie pomiędzy zbywcę i nabywcę pojazdu.
08
Co mogę zrobić, jeśli kwota do dopłaty jest dla mnie za wysoka? Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia?
Nabywca pojazdu może w dowolnym momencie zrezygnować z polisy OC po zbywcy. W tym celu powinien złożyć pisemne wypowiedzenie do TU zgodnie z art. 31 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych. Nabywca może również wystąpić do TU z prośbą o rekalkulację składki.
09
Nie chcę przedłużać polisy OC po zbywcy. Czy muszę ją wypowiedzieć?
Umowa ubezpieczenia OC, na której dokonano przeniesienia prawa własności ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Taka polisa nie podlega automatycznemu przedłużeniu.
10
Co się stanie, jeśli ani zbywca, ani nabywca nie poinformuje TU o fakcie przeniesienia prawa własności?
Brak zgłoszenia tego faktu spowoduje, że dla TU właściciel pojazdu nie zmieni się. Niesie to ze sobą ryzyko dla zbywcy pojazdu w przypadku wystąpienia szkody, ponieważ może ona zostać do niego przypisana.
11
Czy zbywca pojazdu otrzyma zwrot składki, jeśli wypowiem polisę OC?
Tak. Niewykorzystana składka zostanie zwrócona sprzedającemu. Zbywca pojazdu powinien przekazać do zakładu ubezpieczeń pisemny wniosek o zwrot składki ze wskazaniem numeru konta.
12
Co się dzieje z ubezpieczeniami dobrowolnymi w przypadku zmiany własności pojazdu? Czy są przenoszone na nowego właściciela?
Ubezpieczenia dobrowolne ulegają rozwiązaniu z dniem zbycia pojazdu. Sprzedający powinien wysłać do zakładu ubezpieczeń pisemny wniosek o zwrot niewykorzystanej składki na wskazane konto bankowe.
13
Dlaczego moja polisa OC przedłużyła się na kolejne 12 miesięcy skoro podpisałem umowę na rok?
OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym i zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podlega automatycznemu wznowieniu w określonych przypadkach.
14
Nie chcę przedłużać polisy na kolejny rok, kiedy powinienem złożyć wypowiedzenie, aby polisa nie przedłużyła się na kolejne 12 miesięcy?
Wypowiedzenie polisy OC należy złożyć na piśmie do zakładu ubezpieczeń nie później niż dzień przed końcem ochrony ubezpieczeniowej.
15
Wykupiłem polisę w innym TU. Czy mogę zrezygnować z polisy wznowionej automatycznie?
Tak. Umowa OC, które została zawarta automatycznie, może zostać wypowiedziana na piśmie. W przypadku wypowiedzenia takiej polisy zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.
16
Jestem właścicielem pojazdu, ale nie wykupiłem polisy OC. Czy grozi mi jakaś kara?
Za brak ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub przerwę w ochronie ubezpieczeniowej nakładana jest kara na właściciela pojazdu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
17
W związku z wyjazdem potrzebna jest mi Zielona Karta. W jaki sposób mogę ją uzyskać i ile kosztuje?
Aby otrzymać Zieloną Kartę do polisy OC skontaktuj się z przedstawicielem, infolinią lub wyślij zgłoszenie na adres email: bu@benefia.pl . Zieloną Kartę należy wydrukować i jest ona wydawana bezpłatnie. Sprawdź, w których krajach obowiązuje Zielona Karta - PBUK (https://www.pbuk.pl/system-zielonej-karty/mapa-systemu)
18
Zgubiłem swoją polisę OC, gdzie mogą ją ponownie pobrać i wydrukować?
Każda osoba fizyczna, która wykupiła polisę w Benefii może ponownie pobrać dokument ubezpieczenia na portalu https://epolisa.benefia.pl/ . Potrzebny będzie jedynie numer rejestracyjny pojazdu oraz numer PESEL.
19
Czy ubezpieczenie OC motocykla jest obowiązkowe?
Tak.

Ubezpieczenia domu i mieszkania

01
W jaki sposób mogę dodać/usunąć cesję na rzecz Banku?
Wyślij prośbę o naniesienie/usunięcie cesji na email: bok@benefia.pl
02
Czy w ramach ubezpieczenia Benefia Rodzina III mogę wykupić OC bez ubezpieczania nieruchomości?
Tak.
03
Czy mogę ubezpieczyć kupione mieszkanie, jeśli nie posiadam jeszcze aktu własności?
Tak, jeśli został wydany protokół zdawczo odbiorczy oraz pozwolenie na użytkowanie lokalu.
04
Na czym polega ubezpieczenie Home Assistance
W ramach Home Assistance otrzymasz pomoc w trudnych sytuacjach do limitów określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
05
Czy w Benefii mogę ubezpieczyć domek letniskowy?
Tak.

Ubezpieczenia turystyczne

01
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia są: koszty leczenia zagranicą Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podróży musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem albo nieszczęśliwym wypadkiem, w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego Ubezpieczonemu powrót albo transport do miejsca zamieszkania albo placówki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego; pomoc assistance Zakresem ubezpieczenia objęte są organizacja i pokrycie kosztów udzielenia pomocy w podróży (tzw. świadczeń assistance) w następstwie zajścia zdarzania objętego ochroną ubezpieczeniową i określonego w opisie danego świadczenia. następstwa nieszczęśliwych wypadków Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje wskazane następstwa nieszczęśliwych wypadków jakim Ubezpieczony może ulec podczas podróży w trakcie trwania okresu ubezpieczenia: 1) trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego; 2) śmierć Ubezpieczonego; 3) pokrycie kosztów wypożyczenia albo zakupu środków specjalnych; 4) pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego. odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa (odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z czynu niedozwolonego) Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone podczas jego podróży osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym przebywa. bagaż podróżny Przedmiotem ubezpieczenia jest należący do Ubezpieczonego bagaż podróżny, jeżeli znajduje się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego albo gdy: 1) został powierzony zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego; 2) został oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu; 3) został umieszczony w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego, za wyjątkiem namiotu; 4) został umieszczony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu albo w hotelu; 5) został umieszczony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego, kabinie przyczepy samochodowej albo jednostki pływającej. Przedmiotem ubezpieczenia są również koszty, jakie w wyniku opóźnienia bagażu o co najmniej 4 godziny, musiał ponieść Ubezpieczony podczas podróży na zakup niezbędnych przedmiotów codziennego użytku, które zastąpią przedmioty znajdujące się w bagażu podróżnym. Towarzystwo zwraca koszty zakupu przedmiotów, o których mowa powyżej, do wysokości 50 % sumy ubezpieczenia bagażu, na podstawie oryginałów rachunków zakupu oraz pod warunkiem, że bagaż podróżny był powierzony profesjonalnemu przewoźnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego.
02
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie podróżne?
Na terytorium Europy lub Świata – w zależności od wariantu, w którym zawarta została umowa ubezpieczenia przez Ubezpieczającego.
03
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem na skutek: Odstąpienie od umowy ubezpieczenia albo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w przypadkach określonych w umowie ubezpieczenia lub wynikających z przepisów prawa; z chwilą wyczerpania sum ubezpieczenia/gwarancyjnych ustalonej w umowie ubezpieczenia.

Likwidacja szkody

01
W jaki sposób mogę zgłosić szkodę?
Szkodę należy zgłosić telefonicznie na numer dedykowany w polisie ubezpieczeniowej lub za pomocą formularza internetowego pod adresem https://zgloszenie.benefia.pl/.
02
Co to jest udział własny w szkodach AC?
Udział własny - zawarta w umowie ubezpieczenia suma pieniężna określona kwotowo lub procentowo, o którą pomniejszana jest wysokość odszkodowania.
03
Co to jest amortyzacja części w szkodach AC?
Amortyzacja części oznacza, że jeżeli nie umówiono się inaczej, przy ustalaniu kosztów naprawy potrąca się z ceny części zamiennych, które zostały zakwalifikowane do wymiany, kwoty odpowiadające wskaźnikowi amortyzacji. Wskaźnik amortyzacji zależy od okresu eksploatacji pojazdu liczonego do dnia zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem szkody.
04
W jakim terminie wypłacane jest odszkodowanie?
Towarzystwo wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe w terminie 30 dni, to odszkodowanie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo powinno spełnić w terminie 30 dni od daty zawiadomieniu o wypadku.
05
Czy wypłata odszkodowania powoduje utratę zniżek?
Szkoda będzie widoczna w historii ubezpieczenia, co może mieć wpływ na wysokość kolejnej składki ubezpieczeniowej.
06
W jakim przypadku przysługuje mi auto zastępcze i na jak długo?
Świadczenie w postaci wynajmu pojazdu zastępczego przysługuje w pełnym wariancie ubezpieczenia ASS (wyboru wariantu pełnego lub podstawowego dokonuje Ubezpieczający przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w formularzu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia), jeżeli zrealizowano świadczenie w postaci holowania pojazdu albo pojazd nie może być naprawiony w dniu, w którym doszło do zdarzenia. W związku ze zdarzeniem można wynająć tylko jeden pojazd zastępczy. W przypadku kradzieży pojazdu, Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o utracie pojazdu policję i udokumentować zgłoszenie zdarzenia policji poprzez przesłanie kopii zawiadomienia Towarzystwu. Wynajem pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż na okres 3 albo 7 albo 14 albo 21 dni. Wyboru maksymalnego okresu wynajmu pojazdu zastępczego dokonuje Ubezpieczający przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w formularzu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Świadczenie w zakresie wynajmu pojazdu zastępczego obejmuje podstawienie i odbiór wynajętego pojazdu zastępczego.
07
Jaki pojazd zastępczy otrzymam w ramach Assistance?
Towarzystwo zapewnia pojazd zastępczy tej samej klasy co pojazd uszkodzony (przy czym w przypadku motocykli, skuterów i motorowerów przysługuje pojazd osobowy klasy A) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze stanu posiadania najbliższej od miejsca zdarzenia wypożyczalni samochodów. Jeżeli pojazd jest samochodem ciężarowym, to zamiast świadczeń wskazanych powyżej Ubezpieczonemu przysługuje zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów wynajmu innego pojazdu. Zwrot obejmuje koszty wynajmu samochodu zastępczego przez czas naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż wybrany przez Ubezpieczającego maksymalny okres wynajmu samochodu zastępczego i do wysokości równowartości 50 EURO za każdy dzień wynajmu samochodu zastępczego.

Płatności

01
Dostałem wiadomość z linkiem do płatności – czy to bezpieczne?
Tak. Naszym partnerem jest PayU – zaufany i certyfikowany operator płatności elektronicznych w Polsce. Przed terminem zapłaty za polisę, a także po terminie płatności wysyłamy e-maile/SMS-y z linkiem. Możesz opłacić polisę BLIKiem, kartą lub przelewem on-line. Upewnij się, że po kliknięciu w link następuje przekierowanie na stronę: https://www.platnosci.vig.pl/
02
Adres e-mail/numer telefonu, na który wysłaliście powiadomienie, jest błędny. Jak mogę go zmienić?
Jeżeli chcesz zaktualizować swoje dane, poinformuj nas o tym: • infolinia: 22 375 07 13 Dane zostaną zmienione najpóźniej kolejnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia.
03
Chcę uruchomić płatność cykliczną/szybki przelew on-line, ale link nie jest już aktywny. Co zrobić?
Jeżeli chcesz uruchomić płatność cykliczną/szybki przelew online, skontaktuj się z nami: • infolinia: 22 375 07 13 Otrzymasz od nas nowy e-mail z linkiem do ponownego uruchomienia płatności.
04
Chcę zrezygnować z płatności cyklicznej. Jak to zrobić?
Jeżeli chcesz zrezygnować z płatności cyklicznej, poinformuj nas o tym: • infolinia: 22 375 07 13 Otrzymasz nowy e-mail z linkiem do anulowania płatności cyklicznej.
05
Próbuję zrealizować płatność, ale otrzymuję komunikat o błędzie. Co wtedy?
Taka sytuacja może wiązać się z: błędnym wpisaniem danych karty, nieważną kartą, brakiem środków na karcie płatniczej, problemem z połączeniem Internetowym, problemami technicznymi po stronie dostawcy oprogramowania itd. W przypadku trudności z płatnością, skontaktuj się z PayU: • infolinia: 61 628 45 05 • formularz kontaktowy https://poland.payu.com/kontakt/
06
Moja płatność zakończyła się niepowodzeniem. Co teraz?
Jeżeli Twoja płatność zakończyła się niepowodzeniem, możesz: • ponowić próbę zapłaty, korzystając z przesłanego przez nas linka • otrzymać nowy link do płatności (tu linkowanie do pyt. 3.) • opłacić polisę klasycznie (dane do przelewu znajdziesz w e-mailu z linkiem oraz na polisie)
07
Mam zlecenie stałe na swoim koncie, a mimo to dostaję e-maile z przypomnieniem lub monitem. Co zrobić?
Wysyłamy przypomnienia na 5 dni przed ustalonym terminem płatności. Sugerujemy przesunięcie zlecenia stałego tak, aby kwota zdążyła zaksięgować się w naszych systemach przed wysłaniem przypomnienia – np. 7 dni przed terminem płatności.
08
Kwota na e-mailu nie zgadza się ze składką na polisie. Co zrobić?
Jeżeli chcesz potwierdzić wysokość swojej składki, skontaktuj się z nami: • infolinia: 22 375 07 13
09
Chcę sprawdzić numer karty powiązany z płatnością za polisę. Jak to zrobić?
Taką informację można zdobyć jedynie kontaktując się bezpośrednio z PayU S.A: • kontakt z infolinią: 61 628 45 05 • formularz kontaktowy https://poland.payu.com/kontakt/
10
Chcę zapłacić kolejną składkę przez płatności elektroniczne. Czy jest taka możliwość?
Tak. Przed terminem zapłaty kolejnej składki otrzymasz od nas e-mail/SMS z linkiem do nowej płatności. Jeżeli uruchomiłeś płatności cykliczne, nie musisz nic robić – składka zostanie pobrana automatycznie.
11
Chcę sprawdzić stan moich płatności. Jak to zrobić?
Natychmiast po zatwierdzeniu przez Ciebie płatności, otrzymasz wiadomość z informacją o jej statusie. Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich płatności, skontaktuj się z nami: • infolinia: 22 375 07 13
12
Jak opłacić polisę?
Przypomnienie o płatności wysyłamy na 5 dni przed ustalonym terminem płatności. Dane do płatności otrzymasz od nas e-mailem/SMS-em. Kliknij w link z wiadomości i postępuj zgodnie z krokami na ekranie.