Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest możliwe pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych albo od wszystkich ryzyk (ALL RISK) oraz po opłaceniu dodatkowej składki. Ubezpieczonymi są wyłącznie osoby wskazane imiennie w polisie – brak limitu wieku. Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. zdarzeń powstałych w następstwie uprawiania:
1) sportu, jeśli Ubezpieczony z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie,
stypendium, dietę, nagrody pieniężne;
2) sportów ekstremalnych.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe:
1) na całym świecie;
2) podczas wykonywania pracy zawodowej, uczestniczenia w zajęciach w szkole
lub zajęciach organizowanych przez szkołę, w drodze z domu do pracy (szkoły)
lub z pracy (szkoły) do domu, w życiu prywatnym, w tym podczas amatorskiego
uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji.
Za amatorskie uprawianie sportu uważa się udział w amatorskich biegach,
turniejach, imprezach sportowych lub survivalowych, wyjazdach integracyjno-szkoleniowych.

Zakres

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku.
2) Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego powstałej wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Rozszerzenie zakresu ochrony:
Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o następstwa zawału serca i udaru mózgu pod warunkiem, że:
1) u Ubezpieczonego nie zdiagnozowano choroby przewlekłej, która zgodnie z
aktualną wiedzą medyczną zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru
mózgu;
2) u Ubezpieczonego nie zdiagnozowano choroby serca lub układu krążenia;
3) Ubezpieczony nie przekroczył 60. roku życia.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz suma ubezpieczenia są identyczne dla wszystkich Ubezpieczonych. Oznacza to, że jeśli jedna z osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 5, zakres ubezpieczenia nie może być rozszerzony o te ryzyka dla żadnego Ubezpieczonego.

Chcesz kupić ubezpieczenie?

Wybierz najlepszy dla siebie wariant i dokonaj zakupu w wygodny sposób. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc naszych doradców.

© 2022 Benefia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.