Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Ogień i inne zdarzenia losowe

kształty
Dowiedz się, jak możesz ochronić swoją nieruchomość w przypadku szkód związanych z ogniem bądź innymi losowymi zdarzeniami.
Niestety, niektórych sytuacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego warto zadbać o ochronę swojego domu i nieraz cennych przedmiotów w nim się znajdujących. Niekiedy nie zapobiegniesz pożarowi, czy innym zdarzeniom losowym, które mogą zakłócić Twój spokój. Dowiedz się, jaką ochronę wybranych nieruchomości możemy Ci zaoferować w ramach polisy Ogień i inne zdarzenia losowe.
Przedmiot ubezpieczenia
 • Dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami;
 • Mieszkanie włącznie z miejscem parkingowym, pomieszczeniem gospodarczym, a także stałe elementy mieszkania bądź pomieszczenia gospodarczego;
 • Ruchomości domowe;
 • Budynki i budowle włącznie ze stałymi elementami;
 • Dom letniskowy włącznie ze stałymi elementami;
 • 6. Stałe elementy mieszkania i pomieszczenia gospodarczego.
 • 7. Stałe elementy domu mieszkalnego.

Zakres

Możesz wybrać jedną z dwóch opcji ochrony:
 • Ryzyka nazwane — ubezpieczenie od szkód powstałych wskutek następujących czynników: deszcz, dym i sadza, fala uderzeniowa, grad, lawina, osunięcie się ziemi niespowodowane działalnością człowieka, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek albo przymusowe lądowanie statku powietrznego lub upadek jego części bądź przewożonego przez niego ładunku, wiatr, wybuch, zalanie rozumiane jako działanie wody lub innych płynów bądź pary pochodzących z instalacji, urządzeń, akwarium lub łóżka wodnego bądź opadów atmosferycznych, śnieg lub lód rozumiane jako działanie ciężaru nagromadzonego śniegu lub lodu zalegającego na dachach domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, budowli, domów letniskowych, zapadanie się ziemi;
 • ALL RISK — ubezpieczenie od wszelkich, niewyłączonych w OWU, ryzyk przyszłych, niepewnych, nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia; Ubezpieczenie obejmuje również przepięcie z każdej przyczyny.
O co jeszcze możesz rozszerzyć ubezpieczenie Ogień i inne zdarzenia losowe?
 • Kl. 1 UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD
  STŁUCZENIA LUB PĘKNIĘCIA — tylko do zakresu ryzyk nazwanych (nie do ALL RISK).
 • Kl. 2 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (ALL RISK) – tylko do zakresu ryzyk nazwanych.
 • Kl. 3  UBEZPIECZENIE MIENIA FIRMOWEGO — Za MIENIE FIRMOWE uważamy mienie ruchome wchodzące w skład majątku przedsiębiorstwa, stanowiącego własność bądź współwłasność Ubezpieczonego.
 • Kl. 4 JOKER — Podwojenie limitów odpowiedzialności określonych w OWU.
 • Kl. 5 OCHRONA W CZASIE BUDOWY.

Chcesz kupić ubezpieczenie?

Wybierz najlepszy dla siebie wariant i dokonaj zakupu w wygodny sposób. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc naszych doradców.

© 2022 Benefia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.