UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZA POJAZDU (OC)

Obowiązek zawarcia umowy OC
OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, obowiązek zawarcia umowy dotyczy:

  • posiadacza pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym przed jego rejestracją od chwili wprowadzenia pojazdu do ruchu.

Warunki zawarcia umowy OC
Warunki, na jakich jest zawierana umowa ubezpieczenia określone zostały w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zmianami).

Okres objęty umową OC
Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Wyjątkiem jest „ubezpieczenie krótkoterminowe” zawierane na minimum 30 dni w poniższych przypadkach:

  • pojazdy zarejestrowane czasowo,
  • pojazdy zarejestrowane za granicą,
  • pojazdy wolnobieżne,
  • pojazdy historyczne.

Potwierdzeniem zawarcia umowy jest dokument ubezpieczenia (np. polisa). Ubezpieczenie chroni interes majątkowy ubezpieczonego w przypadku, gdy wyrządzi on szkodę ruchem pojazdu innym osobom. Dotyczy to zarówno szkód w majątku (np. pojeździe), jak też na osobie poszkodowanego.

Zakres terytorialny
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Suma gwarancyjna
Suma gwarancyjna, do wysokości której wypłaca się odszkodowania, nie może być niższa niż równowartość w złotych polskich (PLN) kwoty:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

W przypadku szkód spowodowanych w innych krajach ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia zakres ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez prawo państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub określony w ustawie, w zależności od tego, który z tych zakresów jest szerszy.

Zmiana posiadacza pojazdu
W przypadku przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu na nowego posiadacza umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie.