Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Wypowiedzenie umowy

Chcesz złożyć wypowiedzenie polisy?

Wypowiedzenie polisy OC z końcem jej obowiązywania.

Wypełnij pobrany formularz. Pamiętaj o własnoręcznym podpisie. Zeskanuj lub zrób czytelne zdjęcie wypełnionego dokumentu i prześlij na poniższy adres mailowy:

wypowiedzenia@benefia.pl 

lub skorzystaj z Formularza. 

Pamiętaj!

Wypowiedzenie możesz złożyć najpóźniej na jeden dzień przed wygaśnięciem umowy.

Chcesz złożyć wypowiedzenie automatycznie wznowionej polisy?

Wypowiedzenie wznowionej polisy OC, gdy zawarłeś polisę w innym Towarzystwie Ubezpieczeń.

Wypełnij pobrany formularz. Pamiętaj o własnoręcznym podpisie. Zeskanuj lub zrób czytelne zdjęcie wypełnionego dokumentu i prześlij na poniższy adres mailowy:

wypowiedzenia@benefia.pl 

lub skorzystaj z Formularza. 

odstąpienie od umowy zawartej na odległość
}}
Pobierz dokument

Pamiętaj!

Złożenie wypowiedzenia, spowoduje zamknięcie wznowionej polisy z dniem doręczenia dokumentu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. 

 

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych:

Możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia jest regulowana przez Kodeks Cywilny Art. 812. § 4.:

“Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.”